Välkommen

Nationalkommittén för psykologi är en av de ämnesanknutna kommittéer som via Kungl. Vetenskapsakademien är anslutna till International Council for Science. Vårt syfte är att främja forskning, utbildning och utveckling inom psykologiämnet och att representera Sverige i den internationella sammanslutningen för psykologisk vetenskap, International Union for Psychological Science (IUPsyS).

Till Nationalkommitténs ändamål hör också att främja samarbete med andra vetenskapsområden, stå till förfogande för diskussion med, och rådgivning till, universitet och andra utbildnings- och forskningsorganisationer samt att vara rådgivande (s. k. expertkommission) åt Kungl. Vetenskapsakademien.

Nationalkommittén tar också själv initiativ till aktiviteter som främjar ämnet, exempelvis

  • att bevaka och definiera utvecklingen inom psykologins olika delområden
  • att bevaka kvaliteten och forskningsetiken i den psykologiska forskningen
  • att främja kvaliteten i universitetens utbildningar i psykologi
  • att översiktligt följa och analysera doktorsavhandlingar i psykologiämnet
  • att främja kvaliteten vid befordran till professor i psykologi
  • att inventera ekonomiskt stöd till psykologisk forskning
  • samt att uttala sig i olika för psykologin viktiga och intressanta frågor.

Pris till yngre forskare

Kommittén har instiftat ett årligt pris till en yngre forskare i psykologi. Den senaste pris- tagaren, för 2019, är Janna Gottwald som disputerade 2016 vid Uppsala Universitet.

Janna Gottwald, 2019.

Läs mer

Psykologiämnet

Psykologin som vetenskaplig disciplin är idag drygt 100 år gammal. I Sverige - och internationellt - har ämnet under denna period utvecklat ett avancerat teoretiskt och metodologiskt tänkande och producerat direkt tillämpbar kunskap på områden som är viktiga för människors välbefinnande och utveckling, såsom fysisk miljö, arbetsliv, skola och utbildning, psykisk och fysisk hälsa, funktionshinder, åldrande m m. I vårt land examineras årligen ungefär 300 studenter med psykologexamen och 60 med forskarexamen i psykologi.

Läs mer