Dokument

Här finner du dokument framtagna av Nationalkommittén under några olika rubriker.

Forskningsfinansiering

Forskarutbildning

Forskningsetisk vägledning för examensarbeten i psykologi

Den 1 januari 2004 infördes Etikprövningslagen (EPL), och därmed fick etikprövning av forskning på människor för första gången stöd i svensk lagstiftning. Men enligt EPL krävs det ingen etikprövning av examensarbeten upp till och med masternivå, ett undantag som har en i huvudsak pragmatisk bakgrund. Ett prövningskrav skulle innebära stora kostnader för studenterna och orimligt många ansökningar för etikprövningsnämnderna. Men självklart har institutionen och handledaren likafullt ett ansvar för att undersökningsdeltagare inte utsätts för några risker och att generella forskningsetiska principer efterlevs. I utbildningsmålen ligger också att studenterna ska ges tillfälle att utveckla en förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete. Hur kan vi som utbildningsinstitutioner leva upp till detta dubbla ansvar? Till stöd i dessa frågor publicerar Nationalkommittén här en forskningsetisk vägledning för examensarbeten på grund- och avancerad nivå.

Därutöver publiceras en blankett som kan användas som 'etikdeklaration' i samband med examensarbeten. Den erbjuder en kort checklista som tydliggör om det föreligger en etisk problematik med det planerade arbetet, och en instruktion om hur detta i så fall ska hanteras.

Nationalkommittén rekommenderar utbildningsinstitutionerna att använda sig av dessa dokument.

Se även Vetenskapsrådets (VR) skrift God forskningssed.

Genusperspektiv

Psykologiböcker för gymnasieskolan

Riktlinjer