Forskning om förkroppsligad kognition belönas 2019

Priset till yngre forskare i psykologi, instiftat av Svenska nationalkommittén för psykologi vid Kungl. Vetenskapsakademien, har för år 2019 tilldelats Janna Gottwald, som disputerade år 2016 vid Uppsala Universitet, med följande motivering:

För att hon skickligt och kreativt introducerar en ny teoretisk ansats inom området förkroppsligad kognition genom att länka samman kognitiv och motorisk utveckling under tidig spädbarnsålder. Hon testar empiriskt hur exekutiva kontrollfunktioner utvecklas genom att förena kognitiv med motorisk kontroll. Därtill introducerar Dr Gottwald på ett elegant sätt ny metodik till fältet som utgör en väg framåt för att kunna studera barns utveckling. Dr Gottwald förkroppsligar därmed vad en skicklig forskare är och framstår som en i alla avseenden mycket värdig pristagare.

Janna Gottwalds forskning

Janna GottwaldVi människor rör på oss nästan hela tiden av vår vakna tid. Vi är fysiskt i världen och interagerar som fysiska varelser med vår omvärld. I detta sammanhang är det givande att förstå kognitionen som förkroppsligad. Teorier om förkroppsligad kognition – eller på engelska Embodied Cognition – betonar att kognitionen beror på våra kroppar, deras individuella egenskaper och – knutna till detta – våra motoriska färdigheter. Det betyder att våra sensoriska system och våra erfarenheter av aktiv, fysisk interaktion med omvärlden formar vårt vetande, förståelse, minne, och tankeförmåga. Med andra ord kan man se på kognition som kropps- och situationsbaserad aktivitet.

Min forskning behandlar motorisk och kognitiv utveckling från spädbarnsåldern till barndomen. Här är mitt huvudintresse att undersöka kroppens betydelse för kognitiv utveckling. En av mina centrala forskningsfrågor är hur spädbarn utvecklar motoriska färdigheter. Jag är intresserad av att förstå hur spädbarn utför handlingar, som till exempel att sträcka sig efter föremål, och till vilken grad spädbarn planerar. Motorisk planering kan synas i rörelse. I ett spår av min forskning undersöker jag spädbarns rörelse på en detaljerad nivå med rörelsemätningsteknik. I ett annat spår undersöker jag hur motoriken kopplas till tidig kognition. I detta sammanhang fokuserar jag på exekutiva funktioner, som är viktiga för att kunna leva ett självständigt, målinriktat liv. Exekutiva funktioner hjälper oss exempelvis att kontrollera snabba impulser, att fokusera och planera. På lång sikt är de kopplade till kroppslig och psykiskt hälsa, inlärning och framgång i skolan respektive arbetslivet.

Min forskning hittills har kunnat visa att motorisk planering och exekutiva funktioner hänger samman vid ett och ett halvt år gamla barn. Dessa resultat pekar på ett tidigt samband mellan ett mer automatiskt, motoriskt sätt att planera och ett mer medvetet, högre kognitivt sätt att planera. Jag föreslår att exekutiva funktioner grundar sig i den motoriska utvecklingen. Med andra ord kan man se tidiga exekutiva funktioner som förkroppsligade. Min förhoppning är att min forskning kan bidra till att utveckla stödinsatser och träning för barn med bristande exekutiva funktioner tidig i livet för att hjälpa dem framöver.


Forskare och projektledare vid Uppsala Barn- & BabyLab, Uppsala Universitet

Övriga nominerade

 • Nina Becker, Karolinska Institutet
 • Johannes Björkstrand, Uppsala universitet
 • Junhua Dang, Lunds universitet
 • Kajsa Järvholm, Lunds universitet
 • Delia Latina, Örebro universitet
 • Karin Lättman, Karlstads universitet
 • Hanna Malmberg Gavelin, Umeå universitet
 • Kristoffer Månsson, Karolinska Institutet
 • Markus Nyström, Umeå universitet
 • Alexander Rozental, Stockholms universitet
 • Kristina Sundqvist, Stockholms universitet

Samtliga pristagare

2019: Janna Gottwald (Uppsala Universitet)
2018: Andreas Stenling (Umeå universitet)
2017: Arvid Erlandsson (Lunds universitet)
2016: Marcus Lindskog (Uppsala Universitet)
2015: Armita Golkar (Karolinska Institutet)
2014: Erik Hedman (Karolinska Institutet)
2013: Brjánn Ljótsson (Karolinska Institutet)
2012: Terje Falck-Ytter (Uppsala universitet)
2011: Devin B. Terhune (Lunds universitet)
2010: Jonas Olofsson (Umeå universitet och Stockholms universitet)
2009: Karin Brocki (Uppsala universitet)
2008: Markus Jansson-Fröjmark (Örebro universitet)
2007: Nazar Akrami (Uppsala universitet)
2006: Johan Lundström (Uppsala universitet)
2005: Lisa Thorell (Uppsala universitet)
2004: Mikael Johansson (Lunds universitet)
2003: Tomas Furmark (Uppsala universitet)