Forskning om kognitiv beteendeterapi för behandling av hälsoångest och socialt ångestsyndrom belönas 2014

Priset till yngre forskare i psykologi, instiftat av Svenska nationalkommittén för psykologi vid Kungl. Vetenskapsakademien, har för år 2014 tilldelats Erik Hedman, som disputerade år 2011 vid Karolinska Institutet, med följande motivering:

Erik Hedman har i sin doktorsavhandling Internet-based cognitive behaviour therapy for social anxiety disorder - From efficacy to effectiveness och i sin senare forskning på ett framgångsrikt och programmatiskt sätt undersökt effekterna av kognitiv beteendeterapi för behandling av hälsoångest och socialt ångestsyndrom. Forskningen visar bland annat på att exponeringsbaserad kognitiv beteendeterapi förmedlad via internet är mer effektiv än annan aktiv behandling, och att även socialt ångestsyndrom framgångsrikt kan behandlas med internet förmedlad kognitiv beteendeterapi. Hedman har på kort tid etablerat sig som en självständig forskare och uppvisar en osedvanligt god forskningsproduktion; därtill har resultaten redan väckt internationellt intresse. Erik Hedman är med sin kliniskt tillämpbara forskning därmed en mycket värdig vinnare av Nationalkommitténs vetenskapliga pris i psykologi till yngre forskare 2014. 

Beskrivning av Erik Hedmans forskning

Erik Hedman, 2014. Foto: Annika Sonnenstein.Hälsoångest innebär en stark, bestående och överdriven rädsla för att drabbas av allvarlig sjukdom. För den drabbade innebär hälsoångest ett påtagligt lidande och sänkt livskvalitet där oro för att ha drabbas av exempelvis cancer eller ALS kan leda till stora svårigheter att klara av arbete och kan även innebära starka påfrestningar på relationer. Obehandlat är hälsoångest för de flesta ett kroniskt tillstånd och under lång tid betraktades hälsoångest som mycket svårbehandlat. Min forskning vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, har haft ett primärt fokus på hur hälsoångest kan behandlas med psykologiska behandlingsmetoder med särskild inriktning på kognitiv beteendeterapi.

Den behandling som mina kolleger och jag utvecklat är baserad på en inlärningsmodell som utgår från att den drabbade lärt sig att associera såväl externa stimuli, som tex. sjuka människor, som interna, dvs. normala kroppsliga sensationer, med fara och ångest. Behandlingens huvudsakliga komponent är gradvis närmande, eller exponering, för de olika situationer och händelser som personen med hälsoångest har kommit att frukta. I en öppen och två randomiserade kliniska prövningar har behandlingen visat sig vara effektiv när det gäller att reducera hälsoångest med upp till 80% av studiedeltagare i remission vid 6-månadersuppföljning. Ur ett tillgänglighetsperspektiv är en central aspekt att behandlingen i de randomiserade prövningarna förmedlats via Internet. Denna typ av behandling medför en rad fördelar, som att varje psykolog kan behandla avsevärt fler patienter och att behandlingen är oberoende av geografiskt avstånd. Min forskning har visat att exponeringsbehandling, förmedlad via Internet, kan vara både långtidseffektiv och kostnadseffektiv ur ett samhälleligt perspektiv. Forskargruppens studier har också undersökt mekanismer för behandlingseffekt och funnit att just exponering som behandlingsmetod är överlägsen psykologisk behandling som bygger på symptomkontroll.

I pågående forskningsprojekt undersöker mina kolleger och jag bland annat genetiska markörer för behandlingsutfall och hur behandlingen fungerar när den implementeras i en primärvårdskontext. Min förhoppning är att forskningen kring hälsoångest kommer att bidra till att de många drabbade kommer att få möjlighet till att komma ur ett annars ofta kroniskt lidande.

Erik Hedman

Fotograf: Annika Sonnenstein.

2019: Janna Gottwald (Uppsala Universitet)
2018: Andreas Stenling (Umeå universitet)
2017: Arvid Erlandsson (Lunds universitet)
2016: Marcus Lindskog (Uppsala Universitet)
2015: Armita Golkar (Karolinska Institutet)
2014: Erik Hedman (Karolinska Institutet)
2013: Brjánn Ljótsson (Karolinska Institutet)
2012: Terje Falck-Ytter (Uppsala universitet)
2011: Devin B. Terhune (Lunds universitet)
2010: Jonas Olofsson (Umeå universitet och Stockholms universitet)
2009: Karin Brocki (Uppsala universitet)
2008: Markus Jansson-Fröjmark (Örebro universitet)
2007: Nazar Akrami (Uppsala universitet)
2006: Johan Lundström (Uppsala universitet)
2005: Lisa Thorell (Uppsala universitet)
2004: Mikael Johansson (Lunds universitet)
2003: Tomas Furmark (Uppsala universitet)