Forskning om sömnstörningar belönas 2008

Priset till yngre forskare i psykologi, instiftat av Nationalkommittén för psykologi vid Kungl. Vetenskapsakademien, har för år 2008 tilldelats Markus Jansson-Fröjmark, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet, med följande motivering:

Markus Jansson-Fröjmark bedriver innovativ och produktiv forskning om sömnstörningar och söker via både grundforskning och tillämpad forskning komma fram till behandlingsmetoder för att hjälpa människor med sömnproblem, kortsiktigt såväl som långsiktigt. Det särskilda fokus som Markus har i sin forskning är att undersöka om och hur psykologiska faktorer påverkar utvecklingen av sömnstörningar, samt om psykologisk behandling är effektiv vid kortvariga sömnproblem. På kort tid har han redovisat ett stort antal empiriska studier i välrenommerade internationella tidskrifter, utarbetat ett antal behandlingsmanualer, diagnosverktyg och mätinstrument, samt i konkurrens erhållit medel från nationella forskningsråd.

Psykologiska faktorer som påverkar utvecklingen av insomni

Markus Jansson-FröjmarkMin forskning har huvudsakligen handlat om sömnstörningen insomni, vilken kännetecknas av dålig eller bristfällig sömn, dagtidssymtom samt funktionsnedsättning, och som 6-10 % i befolkningen uppfyller kriterier för. Mer konkret handlar insomni om svårigheter att somna på kvällen, långa/frekventa uppvaknanden eller för tidiga uppvaknanden på morgonen. Det särskilda fokus som jag har haft i min forskning om insomni berör två områden: dels att undersöka om och hur psykologiska faktorer påverkar utvecklingen av insomni och dels om kognitiv beteendeterapi (KBT) är effektiv vid insomni. Dessa båda områden var även viktiga beståndsdelar i min avhandling från år 2005 (handledare Steven Linton). I avhandlingen undersökte jag (1) om ångest och depression var kopplade till utvecklingen av insomni över tid, (2) om sömnrelaterad oro var länkat till den tidiga uppkomsten av insomni, (3) om KBT i grupp var effektivt för individer med kortvarig insomni, samt (4) om negativt tänkande var kopplat till effekten av behandling med KBT.

Min vidare forskning efter avhandlingen har framför allt handlat om att utöka förståelsen av om och hur psykologiska faktorer påverkar utvecklingen av insomni. En linje i denna forskning har handlat om att studera insomni från ett epidemiologiskt perspektiv med fokus på prevalens, incidens och långvarig insomni. En annan linje har varit att undersöka om en rad olika psykologiska och psykosociala faktorer påverkar utvecklingen av insomni (bl.a. arbetsfaktorer, sömnrelaterade tankar och perfektionism) och vidare att studera specifika teorier om hur insomni vidmakthålls som tillstånd. En tredje linje har berört kopplingar mellan psykiatrisk sjukdom och insomni, fr.a. hur dessa två delar påverkar varandra över tid. En fjärde linje har berört att utveckla ett mätinstrument för att fånga katastroftänkande vid insomni och vidare att undersöka hur sådant tänkande påverkar sömn. En femte linje, vilken är mer av tillämpad forskning, har handlat om att undersöka effekten av att tillämpa KBT för individer med samtidig insomni och hörselnedsättning samt effekten av KBT via Internet för patienter med insomni.

Mina mest förekommande samarbetspartners har varit inom det forskningsnätverk som jag själv tillhör - "Center for Health and Medical Psychology" (CHAMP) vid Örebro universitet - och som har Steven Linton som forskningsledare. Externa samarbetspartners för de ovanstående projekten har bl.a. varit professor Allison Harvey vid University of California i USA, professor Lars-Gunnar Lundh vid Lunds Universitet, professor Charles Morin vid Laval University i Kanada, professor Berth Danermark vid Örebro universitet samt professor Gerhard Andersson och docent Per Carlbring vid Linköpings universitet.

Markus Jansson-Fröjmark

2019: Janna Gottwald (Uppsala Universitet)
2018: Andreas Stenling (Umeå universitet)
2017: Arvid Erlandsson (Lunds universitet)
2016: Marcus Lindskog (Uppsala Universitet)
2015: Armita Golkar (Karolinska Institutet)
2014: Erik Hedman (Karolinska Institutet)
2013: Brjánn Ljótsson (Karolinska Institutet)
2012: Terje Falck-Ytter (Uppsala universitet)
2011: Devin B. Terhune (Lunds universitet)
2010: Jonas Olofsson (Umeå universitet och Stockholms universitet)
2009: Karin Brocki (Uppsala universitet)
2008: Markus Jansson-Fröjmark (Örebro universitet)
2007: Nazar Akrami (Uppsala universitet)
2006: Johan Lundström (Uppsala universitet)
2005: Lisa Thorell (Uppsala universitet)
2004: Mikael Johansson (Lunds universitet)
2003: Tomas Furmark (Uppsala universitet)