Forskning om numerisk bedömning belönas 2016

Priset till yngre forskare i psykologi, instiftat av Svenska nationalkommittén för psykologi vid Kungl. Vetenskapsakademien, har för år 2016 tilldelats Marcus Lindskog, som disputerade år 2014 vid Uppsala universitet, med följande motivering:

Marcus Lindskog undersöker i sin doktorsavhandling Is the intuitive statitician eager or lazy? Exploring the cognitive processes of intuitive statistical judgement på ett teoretiskt elegant och systematiskt sätt två modeller för hur människan bearbetar numerisk statistisk information.

Lindskog bidrar här med ny, fördjupad kunskap om kognitiva processmodeller rörande numerisk bedömning. Ansatsen är teoriutvecklande och befinner sig i forskningsfronten, samtidigt som resultaten har god potential för framtida praktiska tillämpningar.

I sin fortsatta forskning har Lindskog, genom sina publikationer och egna forskningsanslag, visat prov på en imponerande produktivitet och självständighet. Han är föredömligt konsekvent i sitt kunskapssökande, samtidigt som han framgångsrikt har vidgat sitt forskarfokus  mot numerisk förmåga ur ett utvecklingsperspektiv.

Marcus Lindskog är en synnerligen lovande och målinriktad forskare - och en mycket värdig mottagare av Nationalkommitténs vetenskapliga pris i psykologi till yngre forskare år 2016.

Beskrivning av Marcus Lindskogs forskning

Marcus Lindskog. Foto: Andrea Handl.
Människor stöter regelbundet på kvantitativ och numerisk information i sin vardag. För att förstå sin omgivning och ta bra beslut är det är det viktigt att människor förstår och använder denna information på ett adekvat sätt. Detta blir särskilt viktigt i ett modernt samhälle där människor exponeras för allt mer numerisk information.

Det övergripande målet för min forskning är att förstå de processer som är involverade när människor använder kvantitativ och numerisk information. Jag gör det genom att integrera perspektiv från kognitiv psykologi, psykofysik och utvecklingspsykologi. Mitt arbete har två huvudspår. I det första undersöker hur vuxna och spädbarn extraherar och processar statistiska regelbundenheter i sin miljö för att kunna göra intuitiva statistiska bedömningar. Här är jag särskilt intresserad av hur den data som individer träffar på sammanfattas i minnet och hur den används för att göra en bedömning. Dessa kunskaper kan användas både för att få en djupare förståelse av människlig kognition och för att utforma beslutsmiljöer som är anpassade till hur människor spontant bearbetar numerisk och kvantitativ information.

I det andra spåret av min forskning undersöker jag egenskaperna hos ett primitivt kognitivt system, det Approximativa Nummersystemet (ANS), som finns redan hos spädbarn. Systemet används för att representera numeriska magnituder utan symboler. Hos äldre barn och vuxna är precisionen i systemet relaterat till matematisk förmåga. Individer med ett mer exakt ANS är bättre på matematik, vilket antyder att ANS utgör en grund för matematisk förmåga. Min forskning undersöker bland annat hur detta system utvecklas under spädbarnsålder och om det går att påverka med hjälp av träning. Jag undersöker också hur skärpan i ANS är relaterad till andra kognitiva faktorer, som t ex inhibition, och till emotionella faktorer, som matematikångest. Förhoppningen är att forskningen skall ge oss en mer detaljerad bild av hur matematisk förmåga växer fram och vilka faktorer som påverkar denna utveckling.

Foto: Andrea Handl.

Övriga nominerade

2019: Janna Gottwald (Uppsala Universitet)
2018: Andreas Stenling (Umeå universitet)
2017: Arvid Erlandsson (Lunds universitet)
2016: Marcus Lindskog (Uppsala Universitet)
2015: Armita Golkar (Karolinska Institutet)
2014: Erik Hedman (Karolinska Institutet)
2013: Brjánn Ljótsson (Karolinska Institutet)
2012: Terje Falck-Ytter (Uppsala universitet)
2011: Devin B. Terhune (Lunds universitet)
2010: Jonas Olofsson (Umeå universitet och Stockholms universitet)
2009: Karin Brocki (Uppsala universitet)
2008: Markus Jansson-Fröjmark (Örebro universitet)
2007: Nazar Akrami (Uppsala universitet)
2006: Johan Lundström (Uppsala universitet)
2005: Lisa Thorell (Uppsala universitet)
2004: Mikael Johansson (Lunds universitet)
2003: Tomas Furmark (Uppsala universitet)