Forskare på ADHD belönad 2005

Svenska nationalkommittén för psykologi har beslutat att 2005 års pris tilldelas Lisa Thorell, Uppsala universitet, med följande motivering:

Lisa Thorell har i sin avhandling The role of inhibitory control and executive functioning in hyperactivity/ADHA genom systematiska studier på ett utomordentligt sätt bidragit till ökad kunskap om olika exekutiva funktioners roll för att förklara brister associerad med hyperaktivitet/ADHD hos barn i förskoleåldern. Hon har studerat detta svåra tillämpade psykologiska problem med longitudinell undersökningsmetod och använt de erhållna resultaten för att på ett skickligt sätt problematisera rådande teorier inom området. Därtill har hon efter disputationen varit ytterst framgångsrik i den hårda konkurrensen om forskningsmedel samt fortsatt att producera arbeten av mycket hög kvalitet. Detta gör henne till en mycket värdig mottagare av Nationalkommitténs vetenskapliga pris i psykologi till yngre forskare för 2005.

Exekutiva funktioner och ADHD hos yngre barn

Lisa ThorellMin forskning är fokuserad på hyperaktivitet och koncentrationsproblem hos barn. I sin kliniska form benämns dessa problem Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) och denna diagnos hör till de vanligaste inom barnpsykiatrin. Trots intensiv forskning inom detta område har man dock fortfarande inte helt lyckats klargöra orsaksfaktorerna som ligger bakom diagnosen och därför har det även varit svårt att utveckla effektiva preventiva åtgärder. Viktigt i detta sammanhang anser jag bör vara att kombinera förvärvad kunskap inom det neuropsykiatriska området med ett utvecklingspsykologiskt perspektiv för att på så sätt bättre kunna förstå utvecklingen av barnpsykiatriska tillstånd som t.ex. ADHD. Det övergripande syftet med min forskning har de senaste åren därför varit att studera så kallade exekutiva funktioner för att undersöka dessa funktioners koppling till ADHD symptom.

De exekutiva funktionerna anses vara lokaliserade i hjärnans frontala delar och inkluderar högre kognitiva processer som t.ex. impulskontroll, planering, samt olika minnesfunktioner. Enligt den amerikanske barnpsykiatrikern Barkley ses dålig impulskontroll som den primära bristen i ADHD, vilket i sin tur leder till sekundära brister i ett flertal andra exekutiva funktioner såsom arbetsminne. I linje med denna teori har ett flertal både kliniska ich icke-kliniska studier funnit en koppling mellan ADHD symptom och de exekutiva funktioner som ingår i modellen. Ytterst få tidigare studier har dock undersökt kopplingen mellan exekutiva funktioner och ADHD symptom i förskoleåldern och i stort sett inga av dessa har använt sig av en longitudinell design. En av anledningarna till bristen på förskolestudie kan vara att man trodde att de exekutiva funktionerna utvecklades relativt sent och att de därför inte kunde studeras innan skolåldern. På senare tid har man dock kunnat konstatera att vissa exekutiva funktioner visserligen inte är färdigutvecklade förrän i tonåren, men att utvecklingen startar redan under tidig barndom och problemet ligger nu snarare i att hitta lämpliga test som är anpassade för att kunna användas för yngre barn. Testutveckling är därför något som jag ägnat mig åt i min forskning.

Att utveckla tester av exekutiva funktioner har två syften i min forskning. För det första så är det min förhoppning att man genom att utveckla test för förskolebarn öka möjligheterna för tidig identifiering av barn som ligger i riskzonen för att utveckla ADHD senare i livet. Detta är av stor vik eftersom ett flertal utredningar poängterat att ADHD är ett stort hälsoproblem i samhället, med klart ökad risk för negativa långsiktiga effekter. Trots detta får barnen oftast inte en diagnos förrän vid 7-9 års ålder och vid denna tid är problemen ofta redan relativt allvariga och har visat sig vara svåra att behandla. Det andra anledningen till att jag i min forskning fokuserat på utvecklingen av tester av exekutiva funktioner är att det finns en förhoppning att man genom att låta barnen träna sina exekutiva funktioner med hjälp av specialutformade dataprogram ska kunna förbättra dessa funktioner och på så sätt minska graden av ADHD symptom. Studier av skolbarn har visat på positiva resultat både för de test de tränat på, andra kognitiva funktioner, samt ADHD symptom. Någon studie på förskolebarn har dock, enligt vad jag känner till, ännu inte publicerats men jag och mina kollegor har nu utformat ett testbatteri som vi just nu testar.

Lisa Thorell

2019: Janna Gottwald (Uppsala Universitet)
2018: Andreas Stenling (Umeå universitet)
2017: Arvid Erlandsson (Lunds universitet)
2016: Marcus Lindskog (Uppsala Universitet)
2015: Armita Golkar (Karolinska Institutet)
2014: Erik Hedman (Karolinska Institutet)
2013: Brjánn Ljótsson (Karolinska Institutet)
2012: Terje Falck-Ytter (Uppsala universitet)
2011: Devin B. Terhune (Lunds universitet)
2010: Jonas Olofsson (Umeå universitet och Stockholms universitet)
2009: Karin Brocki (Uppsala universitet)
2008: Markus Jansson-Fröjmark (Örebro universitet)
2007: Nazar Akrami (Uppsala universitet)
2006: Johan Lundström (Uppsala universitet)
2005: Lisa Thorell (Uppsala universitet)
2004: Mikael Johansson (Lunds universitet)
2003: Tomas Furmark (Uppsala universitet)